INFORMARE PUBLICA

Buletinul informativ (Legea 544/2001)

Informațiile de interes public comunicate din oficiu, prevăzute de art. 5 alin. 1 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public:

ART. 5 (1) Fiecare autoritate sau instituție publică are obligația să comunice din oficiu următoarele informații de interes public:

a) actele normative care reglementează organizarea și funcționarea autorității sau instituției publice;

b) structura organizatorică, atribuțiile departamentelor, programul de funcționare, programul de audiențe al autorității sau instituției publice;

c) numele și prenumele persoanelor din conducerea autorității sau a instituției publice și ale funcționarului responsabil cu difuzarea informațiilor publice;

d) coordonatele de contact ale autorității sau instituției publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail și adresa paginii de Internet;

e) sursele financiare, bugetul și bilanțul contabil;

f) programele și strategiile proprii;

g) lista cuprinzând documentele de interes public;

h) lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate, potrivit legii;

i) modalitățile de contestare a deciziei autorității sau a instituției publice în situația în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate.

a) actele normative care reglementează organizarea și funcționarea autorității sau instituției publice:

Legea nr. 24 din 15.01.2007, republicată, privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților ;

H.C.L. nr. 118 / 22.04.2021, modificată prin H.C.L. nr. 145 / 12.05.2021 ;

H.C.L. nr. 145 / 12.05.2021 privind modificarea H.C.L. nr. 118 din 22 aprilie 2021 referitoare la înființarea Serviciului Public Ecologie, Peisagistică și Salubrizare Urbană – instituție publică de interes local cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Local Municipiul Târgu Mureș, prin reorganizarea Serviciului, Public Administrația Serelor, Parcurilor și Zonelor Verzi și preluarea unor servicii din structura Serviciului Public Administrației Domeniului Public din cadrul Municipiului Târgu Mureș

H.C.L. nr. 320 / 15.10.2021 privind aprobarea bugetului și a transferului patrimoniului necesar începerii activității Serviciului Public Ecologie, Peisagistică și Salubrizare urbană, completat prin HCL nr. 61/24.02.2022

H.C.L. nr. 361 / 28.10.2021 privind aprobarea Regulamentului de stabilire măsuri unitare de organizare şi asigurarea dezvoltării şi întreținerii spațiilor verzi din municipiul Târgu Mureș aflate în competența Serviciului public Ecologie, Peisagistică și Salubrizare Urbană – instituție publică de interes local cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local Municipiul Târgu Mureș

H.C.L. nr. 61 / 24.02.2022 pentru completarea H.C.L.M. nr. 320 din 15 octombrie 2021 privind aprobarea bugetului și a transferului patrimoniului necesar începerii activității Serviciului public Ecologie, Peisagistică și Salubrizare Urbană

H O T Ă R Â R E A nr. 483 din 27 decembrie 2022 privind aprobarea Regulamentului și a Referatului de oportunitate pentru pentru efectuarea unor activități componente ale serviciului de salubrizare în Municipiul Târgu Mureș, respectiv măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice precum și colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora către unităţile de ecarisaj sau către instalaţiile de neutralizare, curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ.

H O T Ă R Â R E A nr. 87 din 28 martie 2024 privind aprobarea reorganizării și modificării Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare, privind Serviciul Public Ecologie, Peisagistică și Salubrizare Urbană, conform anexelor nr. 1 (Organigrama), nr. 2 (Statul de funcții) și nr. 3 (Regulamentul de organizare și funcționare a Serviciului Public ”Administrația Sere și Parcuri” Târgu Mureș), care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Legea nr. 500 din 11 iulie 2002 privind finanţele publice;

Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003 (*republicată*) FR1 Codul muncii*)

Legea nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal;

Lege nr. 98 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice;

Legea-cadru nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;

b) numele si prenumele persoanei responsabile cu difuzarea informațiilor publice:

Persoana responsabilă cu difuzarea informațiilor publice:

Tel.: +4(0)-365-424-416

E-mail:  secretariat@seretirgumures.ro

Adresa instituției: 540244, Târgu Mureș, Strada Prutului, Nr. 29,

c) coordonatele de contact ale instituției publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail și adresa paginii de internet:

Adresa SERVICIULUI PUBLIC “ADMINISTRAȚIA SERE ȘI PARCURI” TÂRGU MUREȘ

540244, Târgu Mureș, Strada Prutului, Nr. 29,

Petiții: secretariat@seretirgumures.ro

Tel.: +4(0)-365-424-416

Program audiențe*:

Director (probleme generale): JOI, orele 09:00-11:00

Director adjunct (probleme toaletări, tăieri rase arbori) : JOI, orele 09:00-11:00

*Programările pentru audiențe se stabilesc prin contact telefonic, +4(0)-365-424-416, sau prin solicitare scrisă înregistrată la Registratura institutiei (Program: Luni – Vineri 07.00 – 15.00).

Pagină web: www.seretirgumures.ro

Lista completă a datelor de contact pot fi vizualizate în meniul Contact al acestui website.

d) lista documentelor de interes public:

e) modalitățile de contestare a deciziei autorității sau a instituției publice în situația în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate.

Legislație:

– Legea nr. 544 din 10 octombrie 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public

– Hotărârea Guvernului nr. 123 din 7 februarie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/ 2001

– Legea nr. 182 din 12 aprilie 2002 privind protecția informațiilor clasificate

Proceduri privind accesul la informațiile de interes public

Informațiile de interes public se comunică din oficiu (fără a fi nevoie de vreo cerere) sau la cererea solicitantului (verbală sau scrisă).

Informațiile de interes public comunicate din oficiu sunt prezentate într-un buletin informativ și sunt disponibile pe website.

Solicitarea informațiilor de interes public, altele decât cele prevăzute să fie comunicate din oficiu, va fi adresată autorității publice, în condițiile art. 6 din Legea nr. 544/2001.

Modalități de adresare a solicitărilor:

a) verbal: Informarea publică directă a persoanelor la nr. de telefon: +4(0)-365-424-416;

b) pe suport de hârtie la adresa: 540244, Târgu Mureș, Strada Prutului, Nr. 29;

c) pe suport electronic Informarea publică directă a persoanelor la adresa de e-mail: secretariat@seretirgumures.ro.