Anunt/invitatie de participare achizitie servicii de paza

În atenția tuturor operatorilor economici interesați

             SERVICIUL PUBLIC ECOLOGIE, PEISAGISTICĂ ȘI SALUBRIZARE URBANĂ

Str. Prutului nr. 29 , tel/fax 0365/424416, în calitate de autoritate contractantă, în baza prevederilor art. 101 alin. 2 din Hotărârea nr. 395/2016 (*actualizată) pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/ acordului-cadru din Legea nr.98/2016, actualizată, privind achizițiile publice, actualizata cu modificările si completările ulterioare, inclusiv prin Legea 208/2022, intenționează să achiziționeze „Servicii de pază ’’ cod CPV 79713000-5.

            Modalitatea de achiziție publică:

            Procedura proprie  de tip selecție de oferte.

            În aceste condiții, vă invităm să transmiteți oferta dvs. cuprinzând prețul și principalele caracteristici tehnice ale acestui serviciu; conform caietului de sarcini publicat pe site-ul  www.seretirgumures.ro, la sectiunea “despre noi/anunțuri”; până cel mai târziu în data de 06.03.2024 ora 15.00 la sediul instituției.

            Condiții de ofertare:

            Operatorii economici interesați să oferteze vor putea accesa și descărca de pe site-ul  www.seretirgumures.ro, secțiunea “despre noi/anunțuri” următoarele documente ale achiziției, care constituie documentația de atribuire :

 • Formulare;
 • Caiet de sarcini;
 • Proiect de contract – cuprinzând clauze minime obligatorii.

            Ofertantul va elabora propunerea tehnică detaliată, astfel încât să respecte cerințele prevăzute în caietul de sarcini, care sunt minime și obligatorii.

            Ofertantul va elabora propunerea financiară detaliată, în care se vor indica prețurile în lei fără TVA, conform cerințelor prevăzute în caietul de sarcini, astfel: tarif agent de pază/oră

            Prețul din ofertă este considerat ferm exprimat și nu poate fi modificat sau ajustat pe toată perioada de derulare a contractului.

            Perioada de valabilitate a ofertei :

            60  de zile de la data limită de depunere a ofertei prezentate

Criterii de calificare și selecție:   Conform Caietului de sarcini.

Criteriul de adjudecare:  Prețul cel mai scăzut

            Sursa de finanțare:

            Bugetul de Stat.

            Durata contractului:

            De la semnarea contractului până la data de 31.12.2024, cu condiția suspensivă de încetare a lui la o data anterioară datei de 31.12.2024 în cazul în care aceste servicii de pază vor fi asigurate printr-un acord cadru centralizat la nivelul al UAT Târgu Mureș; cu notificarea prealabilă a Prestatorului.

            Valoarea estimată a achiziției:

            Valoarea estimată este de 202.521,01  lei fără TVA pentru perioada  07.03.2024-31.12.2024

            Documente solicitate:

 1. Formular de ofertă
 2. Declarație privind respectarea obligațiilor relevante din domeniul mediului și protecției mediului, social și al relațiilor de muncă(art.51 alin.2 din legea nr.98/2016)
 3. Declarație privind neîncadrarea în situațiile  prevăzute la art. 164, 165, și 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice
 4. Declarație privind evitarea conflictului de interese (neîncadrarea în situațiile prevăzute la art.59 și art.60 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice)
 5. Declarație cuprinzând-informațiile considerate confidențiale
 6. Scrisoare de înaintare
 7. Certificat constatator emis recent (max. 30 de zile) de Oficiul Registrului Comerțului din care să rezulte că ofertantul are în obiectul de activitate prestarea de servicii din categoria celor care fac obiectul achiziției, datele precizate în certificat trebuie să fie reale/actuale la data limită de depunere a ofertelor – este cerut de către autoritatea contractantă pentru a se vedea că operatorul economic nu este „fictiv”, precum și pentru a se confirma codul unic de înregistrare, numărul de ordine din Registrul Comerțului, reprezentarea legala a firmei ;
 8. Certificat de înregistrare emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalele teritoriale, din care să rezulte că obiectul de activitate al ofertantului autorizează desfășurarea de activități în domeniul care face obiectul achiziției, în copie lizibilă, ștampilată și semnată de către reprezentantul legal al ofertantului și cu mențiunea ”Conform cu originalul”;
 9. Licențe/ autorizații deținute pentru servicii de pază și protecție a bunurilor, valorilor și imobilelor sale, însoțire transport valori și monitorizarea casieriei, în vederea funcționării conform prevederilor Legii nr.333/2003 republicată, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, precum și a Hotărârii nr. 301 /2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.333/2003 republicată, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor;
 10. Declarație pe proprie răspundere că nu se află sub interdicția Inspectoratului

General al Politiei Române de a Presta oricare dintre serviciile prevazute în Legea  333/2003 republicată, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, precum și a Hotărârii nr.301 /2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 republicată, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, inclusiv informațiile cu caracter confidențial – original;

Modul de prezentare a ofertei

            Oferta scrisă va fi depusă la sediul Serviciul Public Ecologie, Peisagistică și Salubrizare Urbană până cel mai târziu în data de 06.03.2024 – ora 15:00, și va conține toate documentele solicitate mai sus, în plic sigilat cu mențiunea ”a nu se deschide”.

            Toate documentele care fac parte din ofertă vor fi semnate pe fiecare pagină.

            Oferta care este trimisă la o altă adresă decat cea stabilită în invitația de participare ori care este primită de către autoritatea contractantă după expirarea datei limită pentru depunere, se consideră întârziată și se returnează nedeschisă, fiind considerată respinsă.

            Neprezentarea propunerii tehnice și/sau financiare are ca efect descalificarea ofertantului.

            Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forța majoră, cad în sarcina operatorului economic.

            Nu se acceptă oferte alternative. Oferta are caracter ferm și obligatoriu din punct de vedere al conținutului, pe toată durata de valabilitate a acesteia.

            Limba de redactare a ofertei este limba română.

Documentatia de atribuire

Caiet de sarcini

Formulare

Proiect contract

Raportul procedurii